ADATVÉDELEM

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy ismertesse az IDBC Creative Solutions Kft. üzleti és munkáltatói tevékenysége során megvalósuló, személyesadat-kezelés céljait, jogalapjait, időtartamait és egyéb körülményeit. Az IDBC Creative Solutions Kft. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, illetve az egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli a természetes személyek személyes adatait.

 

1.  Adatvédelmi nyilatkozat: Az adatkezelő neve

IDBC Creative Solutions Kft. (a továbbiakban: IDBC vagy Adatkezelő)

Székhelye és postacíme: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 01-09-192925

Adószáma: 24983332-2-42

E-mail címe: info@idbc.hu

Telefonszáma: +36 30 479 8090

Honlap: https://idbc.hu

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó kérdés vagy panasz esetén a honlapunkon (www.idbc.hu) vagy az adatkezelési tájékoztató végén megadott elérhetőségeinken keresztül veheti fel velünk a kapcsolatot.

 

2. Adatvédelmi nyilatkozat: Érintettek köre

Az Adatkezelő az üzleti és munkáltatói tevékenység végzése és előkészítése során az alábbi természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli:

 • az üzleti szolgáltatási szerződés megkötéséhez, illetve annak előkészítéséhez az ügyfelet képviselő vagy érdekében eljáró természetes személy
 • foglalkoztatásra irányuló jogviszony előkészítése (toborzás, pályázat)
 • foglalkoztatásra irányuló jogviszony (munkavállaló, alvállalkozó)
 • meglévő vagy lehetséges üzleti kapcsolatot jelentő természetes személyek
 • IDBC székhelyét felkereső személyek
 • honlaplátogatók

 

3. Adatvédelmi nyilatkozat: A kezelt személyes adatok kategóriái

Az Adatkezelő az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatokat kezeli az Érintettekről (az adatkezelési célonként kezelt adatcsoportokat az 5. pontban szereplő táblázat tartalmazza):

 • személyazonosításhoz szükséges adatok;
 • személyazonosító okmányok száma és típusa;
 • képzettséget igazoló okmányok száma, típusa, másolata;
 • kapcsolattartási adatok (pl. telefonszám, e-mail cím);
 • szerződéshez kapcsolódó adatok;
 • egyéb, a foglalkoztatáshoz szükséges személyes jellemzőkre vonatkozó adatok (pl. képességek, korábbi tapasztalatok)
 • az Adatkezelőt az Érintett vonatkozásában terhelő kifizetések (költségtérítés, adókötelezettség stb.) teljesítéséhez szükséges adatok;
 • foglalkozásbiztonsági és foglalkozásegészségügyi vizsgálatokra vonatkozó adatok;
 • teljesítményértékeléshez kapcsolódó adatok (pl. munkakör);
 • képmás

 

A tényleges adatfajtákat az alapul szolgáló szerződés, továbbá az üzleti tevékenység, illetve a foglalkoztatásra irányuló jogviszony során keletkezett iratok, nyomtatványok, szerződések, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok, valamint az egyes eljárásokra (pl. költségtérítés) vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.

 

4. Adatvédelmi nyilatkozat: A kezelt személyes adatok forrása

Az Adatkezelő  az adatkezelési célok elérése érdekében az Érintett személyes adataihoz a következő forrásokból jut hozzá:

 • Érintett
 • Érintett munkáltatója
 • álláskereső szolgáltatások
 • munkavállalók
 • alvállalkozók
 • nyilvános adatforrások (pl. cégjegyzék)

 

Amennyiben a személyes adatok forrása az Érintett, és az adatkezeléshez a jelen tájékoztatóban szereplő valamely adatkezelési célhoz szükséges személyes adat csak az Érintettől szerezhető be, azonban az Érintett a személyes adat szolgáltatását megtagadja, úgy az Adatkezelő jogosult az általa nyújtott szolgáltatás megtagadására.

 

5. Adatvédelmi nyilatkozat: A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat  az alábbi táblázatban feltüntetett célokból, jogalapokkal és időtartamban kezeli:

 

Az adatkezelés célja A személyes adatok forrása Az adatkezelés jogalapja  Kezelt adatok köre  Az adatkezelés időtartama Címzettek

 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek

(igen/nem)

Kötelező-e a személyes adatok megadása jogszabály vagy szerződés alapján (igen/nem)
üzleti szolgáltatási szerződés előkészítése, megkötése az üzleti szolgáltatási szerződés előkészítéséhez, illetve megkötéséhez az ügyfelet képviselő vagy érdekében eljáró természetes személy szerződés név

beosztás

munkahelyi kapcsolattartási adatok

(e-mail cím, telefonszám)

szerződés időtartama

+

8 év

eseti jelleggel, amelyről az érintett előzetesen tájékoztatást kap nem igen
foglalkoztatásra irányuló jogviszony előkészítése (toborzás, pályázat, stb.) érintett

álláskereső szolgáltatásokat nyújtó harmadik felek

érintett hozzájárulása személyazonosító adatok (név, születési hely, idő, anyja neve)

kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, lakcím)

egyéb, a foglalkozta-táshoz szükséges személyes jellemzőkre vonatkozó adatok

(pl. képességek, korábbi tapasztalatok, érdeklődési kör)

érintett hozzájárulásának visszavonásáig eseti jelleggel, amelyről az érintett előzetesen tájékoztatást kap nem nem
foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, fenntartása

(munkavállalók)

érintett szerződés személyazonosító adatok (név, születési hely, idő, anyja neve)

kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, lakcím)

egyéb, a munkaszerződés létesítéséhez, fenntartásához szükséges adatok (pl. végzettség, eü. alkalmasság, pénzügyi jellemzők)

munkajogi igények elévüléséig (munkavállalói jogviszony megszűnését követő 3 év) nincs nem igen
foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, fenntartása

(alvállalkozók)

érintett szerződés személyazonosító adatok (név, születési hely, idő, anyja neve)

kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, lakcím)

egyéb, a munkaszerződés létesítéséhez, fenntartásához szükséges adatok (pl. pénzügyi jellemzők)

az alvállalkozói szerződésből fakadó igények elévüléséig (az alvállalkozói szerződés megszűnését követő 5 év) eseti jelleggel, amelyről az érintett előzetesen tájékoztatást kap nem igen
Kifizetések (bér, jutta-tások, költségtérítések, stb.) és adóügyintézés érintett

korábbi munkáltató

jogi kötelezettség személyazonosító adatok (név, születési hely, idő, anyja neve)

adóazonosító jel

TAJ szám

kifizetésekhez szükséges adatok

 

munkaügyi iratok (pl.: Tb és járulék adatok): nem selejtezhetők

adóügyi iratok: az adó megállapítá-sához való jog elévüléséig (5 év)

Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem igen
foglalkozás-biztonsági és foglalkozás-egészség-ügyi szabályoknak való megfelelés érintett

a foglalkozás-biztonsági vizsgálatokat végző személy

a foglalkozás-egészség-ügyi vizsgálatokat végző személy

jogi kötelezettség személyazonosító adatok

(név, születési hely, idő, anyja neve)

munkakörrel kapcsolatos adatok

foglalkozás-biztonsági és foglalkozás-egészségügyi adatok

az alkalmazandó jogszabályban meghatározott időtartam (munkabaleset bekövetkezésétől számított 3 év) a foglalkozás-biztonsági, illetve foglalkozás-egészségügyi folyamatokba bevont harmadik személy nem igen
munkaerő megszervezése érintett szerződés személyazonosító adatok

elérhetőségi adatok

munkajogi igények elévüléséig (foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnését követő 3 év) nincs nem n/a
meglévő vagy lehetséges üzleti kapcsolatot jelentő természetes személyek érintett

 

jogos érdek név

beosztás

kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, lakcím)

érintett hozzájárulásának visszavonásáig eseti jelleggel, amelyről az érintett előzetes tájékoztatást kap nem nem
teljesítmény-értékelés érintett jogi kötelezettség a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése során megadott személyes adatok munkajogi igények elévüléséig (foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnését követő 3 év) nincs nem igen
teljesítmény-értékelés üzleti partnerek jogos érdek személyazonosító adatok (név)

munkavégzéssel kapcsolatos adatok (munkakör, határidőkezelés, teljesítmény, stb.)

a következő teljesítmény-értékelés elkészítéséig, de legkésőbb a munkajogi igények elévüléséig (foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnését követő 3 év) nincs nem nem
karrier- és tehetség-menedzsment érintett érintett hozzájárulása a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése során megadott személyes adatok érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a foglalkoztatásra irányuló szerződésből fakadó igények elévüléséig (foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésétől számított 3 év) a karrier- és tehetségme-nedzsmentbe megbízás alapján bevont harmadik személy nem nem
élet- és testi épség, személyi szabadság védelme, vagyonvédelem, üzleti titok védelme (kamera) székhelyet felkereső természetes személyek (vendégek, stb.)

érintett (pl. munkavállaló)

jogos érdek képmás

székhely felkeresés és távozás ideje

3 munkanap nincs nem n/a
élet- és testi épség, személyi szabadság védelme, vagyonvédelem, üzleti titok védelme (beléptetés) székhelyet felkereső természetes személyek jogos érdek név

személyazonosításra alkalmas igazolvány száma

be- és kilépés időpontja

 

30 nap (az adott hónap utolsó belépési időpontjától számítva) nincs nem n/a
élet- és testi épség, személyi szabadság védelme, vagyonvédelem, üzleti titok védelme (mágneskártya) érintett (pl. munkavállaló) jogos érdek név

beléptetőkártya száma

 munkajogi igények elévüléséig (a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnését követő 3 év) nincs nem n/a
igényérvényesítés érintett jogos érdek személyazonosító adatok

az Adatkezelőnek a munkaviszonnyal vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal kapcsolatban felmerült igényeinek érvényesítéséhez szükséges adatok

munkajogi igények elévüléséig (a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésétől számított 3 év) az igényérvénye-sítés folyamatába bevont harmadik személy nem n/a
nem szorosan a munkaviszonyhoz, illetve a munkavégzésre irányuló jogviszonyhoz kapcsolódó adatkezelések érintett érintett hozzájárulása eseti jelleggel, az érintett részére nyújtandó tájékoztatásban meghatározott az adott cél megvalósulásáig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig eseti jelleggel, az érintett részére nyújtandó tájékoztatásban meghatározott nem nem
honlaplátogatók érintett érintett hozzájárulása név

e-mail cím

telefonszám

 

érintett hozzájárulásának visszavonásáig nincs nem nem

 

6. Adatvédelmi nyilatkozat: A személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait – a jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől – harmadik személyek, szervezetek számára a jogi kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá a foglalkoztatásra irányuló jogviszony  keretében esetenként, az Érintett előzetes tájékoztatást követő hozzájárulása alapján továbbítja. Az adattovábbítással kapcsolatos további információkat az 5. pont szerinti táblázat tartalmazza.

 

7. Adatvédelmi nyilatkozat: Az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe

 1. Kifizetések teljesítése, pénzügyi-elszámolási szolgáltatás nyújtása (E.G.M. Adó-Kontír Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1116 Budapest, Talpas utca 3)
 2. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás (Medgyesi és Társai Egészségügyi Betéti Társaság, 1081 Budapest, Alföldi u. 7.)
 3. munkajogi vagy szerződésből fakadó igényérvényesítés (Dr. Tóth Márton, 1094 Budapest, Angyal u. 9.)

 

 

8. Adatvédelmi nyilatkozat: Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt.

 

9. Adatvédelmi nyilatkozat: Adatbiztonság

Az Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel (hozzáférés-menedzsment, jelszavak használatának szabályozása, tűzfal, stb.) védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a mindenkor hatályos információbiztonsági alapelvek szerint járjon el, s ezt megköveteli a vele foglalkoztatási jogviszonyban állóktól, illetve a szerződéses partnerektől is.

 

10. Adatvédelmi nyilatkozat: Az érintettek jogai

 

Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt:

(a) az adatkezelés céljairól;

(b) a kezelt személyes adatok kategóriáiról;

(c) azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel az Adatkezelő az Érintett személyes adatait közölte vagy közölni fogja;

(d) a személyes adatok tárolásának (kezelésének) tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

(e) az Érintett azon jogára vonatkozó információ, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

(f) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

(g) a nem az Érintett által szolgáltatott adatok tekintetében, a személyes adatok forrására vonatkozó információ.

 

Abban az esetben, ha az Érintett az e pont szerinti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, a kérelem tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

 

A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül kijavítja vagy kiegészíti az Érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat.

Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kezdeményezni:

(a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

(b) az Érintett visszavonja a hozzájárulását, feltéve, hogy az Adatkezelő által megvalósítandó adatkezelésnek nincs más jogalapja;

(c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

(d) az Érintett személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte; vagy

(e) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre előírt kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat az Adatkezelőnek törölnie kell.

 

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az érintett személyes adatainak törlésére köteles, Adatkezelő minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. Az Adatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.

Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

(a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához;

(b) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;

(c) közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához;

(d) a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához;

(e) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés;

(f) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

(a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

(b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

(c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

(d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő a szerződéses jogalapon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

 

Jogorvoslati jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll az Adatkezelőhöz (IDBC Creative Solutions Kft., 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., vagy az info@idbc.hu e-mail címen, vagy a +36304798090 telefonszámon) fordulni a probléma rendezése érdekében. Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelővel nem sikerült megnyugtató megoldást találni, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu;

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;

Telefon: +36-1-391-1400;

Fax: +36-1-391-1410;

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat az Adatkezelő ellen.

A per az Érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

Az Érintettnek továbbá jogában áll a panasznak az Érintett nevében történő benyújtásával, bíróság előtti eljárás lefolytatásával, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

 

11. Adatvédelmi nyilatkozat: Egyéb rendelkezések

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek bizonyítottan nem áll módjában az Érintettet azonosítani, az Adatkezelő az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.

 

* * *

 

Jelen adatkezelési tájékoztató 2018.10.29-től visszavonásig hatályos.

A tájékoztatót az Adatkezelő bármikor módosíthatja oly módon, hogy ésszerű idő álljon rendelkezésre a jogkövetkezményekkel járó változásra történő felkészülésre.

Az Adatkezelő a Tájékoztató módosulásáról az idbc.hu weboldalon közzétett tájékoztatóval értesíti az Érintetteket.

 

 

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy ismertesse az IDBC New Tech Kft. üzleti és munkáltatói tevékenysége során megvalósuló, személyesadat-kezelés céljait, jogalapjait, időtartamait és egyéb körülményeit. Az IDBC New Tech Kft. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, illetve az egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli a természetes személyek személyes adatait.

 

1. Adatvédelmi nyilatkozat: Az adatkezelő neve

 

IDBC New Tech Kft. (a továbbiakban: IDBC New Tech vagy Adatkezelő)

Székhelye és postacíme: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 01-09-861417

Adószáma: 13556075-2-42

E-mail címe: info@idbc.hu

Telefonszáma: +36 30 479 8090

Honlap: https://idbc.hu

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó kérdés vagy panasz esetén a honlapunkon (www.idbc.hu) vagy az adatkezelési tájékoztató végén megadott elérhetőségeinken keresztül veheti fel velünk a kapcsolatot.

 

2. Adatvédelmi nyilatkozat: Érintettek köre

Az Adatkezelő az üzleti és munkáltatói tevékenység végzése és előkészítése során az alábbi természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli:

 • az üzleti szolgáltatási szerződés megkötéséhez, illetve annak előkészítéséhez az ügyfelet képviselő vagy érdekében eljáró természetes személy
 • foglalkoztatásra irányuló jogviszony előkészítése (toborzás, pályázat)
 • foglalkoztatásra irányuló jogviszony (munkavállaló, alvállalkozó)
 • meglévő vagy lehetséges üzleti kapcsolatot jelentő természetes személyek
 • IDBC székhelyét felkereső személyek
 • honlaplátogatók

 

3. Adatvédelmi nyilatkozat: A kezelt személyes adatok kategóriái

Az Adatkezelő az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatokat kezeli az Érintettekről (az adatkezelési célonként kezelt adatcsoportokat az 5. pontban szereplő táblázat tartalmazza):

 • személyazonosításhoz szükséges adatok;
 • személyazonosító okmányok száma és típusa;
 • képzettséget igazoló okmányok száma, típusa, másolata;
 • kapcsolattartási adatok (pl. telefonszám, e-mail cím);
 • szerződéshez kapcsolódó adatok;
 • egyéb, a foglalkoztatáshoz szükséges személyes jellemzőkre vonatkozó adatok (pl. képességek, korábbi tapasztalatok)
 • az Adatkezelőt az Érintett vonatkozásában terhelő kifizetések (költségtérítés, adókötelezettség stb.) teljesítéséhez szükséges adatok;
 • foglalkozásbiztonsági és foglalkozásegészségügyi vizsgálatokra vonatkozó adatok;
 • teljesítményértékeléshez kapcsolódó adatok (pl. munkakör);
 • képmás

 

A tényleges adatfajtákat az alapul szolgáló szerződés, továbbá az üzleti tevékenység, illetve a foglalkoztatásra irányuló jogviszony során keletkezett iratok, nyomtatványok, szerződések, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok, valamint az egyes eljárásokra (pl. költségtérítés) vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.

 

4. Adatvédelmi nyilatkozat: A kezelt személyes adatok forrása

Az Adatkezelő  az adatkezelési célok elérése érdekében az Érintett személyes adataihoz a következő forrásokból jut hozzá:

 • Érintett
 • Érintett munkáltatója
 • álláskereső szolgáltatások
 • munkavállalók
 • alvállalkozók
 • nyilvános adatforrások (pl. cégjegyzék)

 

Amennyiben a személyes adatok forrása az Érintett, és az adatkezeléshez a jelen tájékoztatóban szereplő valamely adatkezelési célhoz szükséges személyes adat csak az Érintettől szerezhető be, azonban az Érintett a személyes adat szolgáltatását megtagadja, úgy az Adatkezelő jogosult az általa nyújtott szolgáltatás megtagadására.

 

5. Adatvédelmi nyilatkozat: A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat  az alábbi táblázatban feltüntetett célokból, jogalapokkal és időtartamban kezeli:

 

Az adatkezelés célja A személyes adatok forrása Az adatkezelés jogalapja  Kezelt adatok köre  Az adatkezelés időtartama Címzettek

 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek

(igen/nem)

Kötelező-e a személyes adatok megadása jogszabály vagy szerződés alapján (igen/nem)
üzleti szolgáltatási szerződés előkészítése, megkötése az üzleti szolgáltatási szerződés előkészítéséhez, illetve megkötéséhez az ügyfelet képviselő vagy érdekében eljáró természetes személy szerződés név

beosztás

munkahelyi kapcsolattartási adatok

(e-mail cím, telefonszám)

szerződés időtartama

+

8 év

eseti jelleggel, amelyről az érintett előzetesen tájékoztatást kap nem igen
foglalkoztatásra irányuló jogviszony előkészítése (toborzás, pályázat, stb.) érintett

álláskereső szolgáltatásokat nyújtó harmadik felek

érintett hozzájárulása személyazonosító adatok (név, születési hely, idő, anyja neve)

kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, lakcím)

egyéb, a foglalkozta-táshoz szükséges személyes jellemzőkre vonatkozó adatok

(pl. képességek, korábbi tapasztalatok, érdeklődési kör)

érintett hozzájárulásának visszavonásáig eseti jelleggel, amelyről az érintett előzetesen tájékoztatást kap nem nem
foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, fenntartása

(munkavállalók)

érintett szerződés személyazonosító adatok (név, születési hely, idő, anyja neve)

kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, lakcím)

egyéb, a munkaszerződés létesítéséhez, fenntartásához szükséges adatok (pl. végzettség, eü. alkalmasság, pénzügyi jellemzők)

munkajogi igények elévüléséig (munkavállalói jogviszony megszűnését követő 3 év) nincs nem igen
foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, fenntartása

(alvállalkozók)

érintett szerződés személyazonosító adatok (név, születési hely, idő, anyja neve)

kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, lakcím)

egyéb, a munkaszerződés létesítéséhez, fenntartásához szükséges adatok (pl. pénzügyi jellemzők)

az alvállalkozói szerződésből fakadó igények elévüléséig (az alvállalkozói szerződés megszűnését követő 5 év) eseti jelleggel, amelyről az érintett előzetesen tájékoztatást kap nem igen
Kifizetések (bér, jutta-tások, költségtérítések, stb.) és adóügyintézés érintett

korábbi munkáltató

jogi kötelezettség személyazonosító adatok (név, születési hely, idő, anyja neve)

adóazonosító jel

TAJ szám

kifizetésekhez szükséges adatok

 

munkaügyi iratok (pl.: Tb és járulék adatok): nem selejtezhetők

adóügyi iratok: az adó megállapítá-sához való jog elévüléséig (5 év)

Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem igen
foglalkozás-biztonsági és foglalkozás-egészség-ügyi szabályoknak való megfelelés érintett

a foglalkozás-biztonsági vizsgálatokat végző személy

a foglalkozás-egészség-ügyi vizsgálatokat végző személy

jogi kötelezettség személyazonosító adatok

(név, születési hely, idő, anyja neve)

munkakörrel kapcsolatos adatok

foglalkozás-biztonsági és foglalkozás-egészségügyi adatok

az alkalmazandó jogszabályban meghatározott időtartam (munkabaleset bekövetkezésétől számított 3 év) a foglalkozás-biztonsági, illetve foglalkozás-egészségügyi folyamatokba bevont harmadik személy nem igen
munkaerő megszervezése érintett szerződés személyazonosító adatok

elérhetőségi adatok

munkajogi igények elévüléséig (foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnését követő 3 év) nincs nem n/a
meglévő vagy lehetséges üzleti kapcsolatot jelentő természetes személyek érintett

 

jogos érdek név

beosztás

kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, lakcím)

érintett hozzájárulásának visszavonásáig eseti jelleggel, amelyről az érintett előzetes tájékoztatást kap nem nem
teljesítmény-értékelés érintett jogi kötelezettség a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése során megadott személyes adatok munkajogi igények elévüléséig (foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnését követő 3 év) nincs nem igen
teljesítmény-értékelés üzleti partnerek jogos érdek személyazonosító adatok (név)

munkavégzéssel kapcsolatos adatok (munkakör, határidőkezelés, teljesítmény, stb.)

a következő teljesítmény-értékelés elkészítéséig, de legkésőbb a munkajogi igények elévüléséig (foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnését követő 3 év) nincs nem nem
karrier- és tehetség-menedzsment érintett érintett hozzájárulása a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése során megadott személyes adatok érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a foglalkoztatásra irányuló szerződésből fakadó igények elévüléséig (foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésétől számított 3 év) a karrier- és tehetségme-nedzsmentbe megbízás alapján bevont harmadik személy nem nem
élet- és testi épség, személyi szabadság védelme, vagyonvédelem, üzleti titok védelme (kamera) székhelyet felkereső természetes személyek (vendégek, stb.)

érintett (pl. munkavállaló)

jogos érdek képmás

székhely felkeresés és távozás ideje

3 munkanap nincs nem n/a
élet- és testi épség, személyi szabadság védelme, vagyonvédelem, üzleti titok védelme (beléptetés) székhelyet felkereső természetes személyek jogos érdek név

személyazonosításra alkalmas igazolvány száma

be- és kilépés időpontja

 

30 nap (az adott hónap utolsó belépési időpontjától számítva) nincs nem n/a
élet- és testi épség, személyi szabadság védelme, vagyonvédelem, üzleti titok védelme (mágneskártya) érintett (pl. munkavállaló) jogos érdek név

beléptetőkártya száma

 munkajogi igények elévüléséig (a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnését követő 3 év) nincs nem n/a
igényérvényesítés érintett jogos érdek személyazonosító adatok

az Adatkezelőnek a munkaviszonnyal vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal kapcsolatban felmerült igényeinek érvényesítéséhez szükséges adatok

munkajogi igények elévüléséig (a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésétől számított 3 év) az igényérvénye-sítés folyamatába bevont harmadik személy nem n/a
nem szorosan a munkaviszonyhoz, illetve a munkavégzésre irányuló jogviszonyhoz kapcsolódó adatkezelések érintett érintett hozzájárulása eseti jelleggel, az érintett részére nyújtandó tájékoztatásban meghatározott az adott cél megvalósulásáig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig eseti jelleggel, az érintett részére nyújtandó tájékoztatásban meghatározott nem nem
honlaplátogatók érintett érintett hozzájárulása név

e-mail cím

telefonszám

 

érintett hozzájárulásának visszavonásáig nincs nem nem

 

6. Adatvédelmi nyilatkozat: A személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait – a jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől – harmadik személyek, szervezetek számára a jogi kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá a foglalkoztatásra irányuló jogviszony  keretében esetenként, az Érintett előzetes tájékoztatást követő hozzájárulása alapján továbbítja. Az adattovábbítással kapcsolatos további információkat az 5. pont szerinti táblázat tartalmazza.

 

7. Adatvédelmi nyilatkozat: Az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe

 1. Kifizetések teljesítése, pénzügyi-elszámolási szolgáltatás nyújtása (E.G.M. Adó-Kontír Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1116 Budapest, Talpas utca 3)
 2. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás (Medgyesi és Társai Egészségügyi Betéti Társaság, 1081 Budapest, Alföldi u. 7.)
 3. munkajogi vagy szerződésből fakadó igényérvényesítés (Dr. Tóth Márton, 1094 Budapest, Angyal u. 9.)

 

 

8. Adatvédelmi nyilatkozat: Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt.

 

9. Adatvédelmi nyilatkozat: Adatbiztonság

Az Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel (hozzáférés-menedzsment, jelszavak használatának szabályozása, tűzfal, stb.) védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a mindenkor hatályos információbiztonsági alapelvek szerint járjon el, s ezt megköveteli a vele foglalkoztatási jogviszonyban állóktól, illetve a szerződéses partnerektől is.

 

10. Adatvédelmi nyilatkozat: Az érintettek jogai

 

Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt:

(a) az adatkezelés céljairól;

(b) a kezelt személyes adatok kategóriáiról;

(c) azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel az Adatkezelő az Érintett személyes adatait közölte vagy közölni fogja;

(d) a személyes adatok tárolásának (kezelésének) tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

(e) az Érintett azon jogára vonatkozó információ, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

(f) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

(g) a nem az Érintett által szolgáltatott adatok tekintetében, a személyes adatok forrására vonatkozó információ.

 

Abban az esetben, ha az Érintett az e pont szerinti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, a kérelem tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

 

A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül kijavítja vagy kiegészíti az Érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat.

Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kezdeményezni:

(a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

(b) az Érintett visszavonja a hozzájárulását, feltéve, hogy az Adatkezelő által megvalósítandó adatkezelésnek nincs más jogalapja;

(c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

(d) az Érintett személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte; vagy

(e) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre előírt kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat az Adatkezelőnek törölnie kell.

 

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az érintett személyes adatainak törlésére köteles, Adatkezelő minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. Az Adatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.

Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

(a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához;

(b) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;

(c) közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához;

(d) a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához;

(e) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés;

(f) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

(a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

(b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

(c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

(d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő a szerződéses jogalapon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

 

Jogorvoslati jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll az Adatkezelőhöz (IDBC New Tech Kft., 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., vagy az info@idbc.hu e-mail címen, vagy a +36304798090 telefonszámon) fordulni a probléma rendezése érdekében. Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelővel nem sikerült megnyugtató megoldást találni, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu;

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;

Telefon: +36-1-391-1400;

Fax: +36-1-391-1410;

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat az Adatkezelő ellen.

A per az Érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

Az Érintettnek továbbá jogában áll a panasznak az Érintett nevében történő benyújtásával, bíróság előtti eljárás lefolytatásával, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

 

11. Adatvédelmi nyilatkozat: Egyéb rendelkezések

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek bizonyítottan nem áll módjában az Érintettet azonosítani, az Adatkezelő az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.

 

* * *

 

Jelen adatkezelési tájékoztató 2018.10.29-től visszavonásig hatályos.

A tájékoztatót az Adatkezelő bármikor módosíthatja oly módon, hogy ésszerű idő álljon rendelkezésre a jogkövetkezményekkel járó változásra történő felkészülésre.

Az Adatkezelő a Tájékoztató módosulásáról az idbc.hu weboldalon közzétett tájékoztatóval értesíti az Érintetteket.

 

 

Az adatkezelési tájékoztató célja, hogy ismertesse az IDBC Talent Trader Kft. üzleti és munkáltatói tevékenysége során megvalósuló, személyesadat-kezelés céljait, jogalapjait, időtartamait és egyéb körülményeit. Az IDBC Talent Trader Kft. a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek, illetve az egyéb jogszabályoknak megfelelően kezeli a természetes személyek személyes adatait.

 

1. Adatvédelmi nyilatkozat: Az adatkezelő neve

 

IDBC Talent Trader Kft. (a továbbiakban: IDBC Talent Trader vagy Adatkezelő)

Székhelye és postacíme: 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72.

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszáma: 01-09-861417

Adószáma: 13556075-2-42

E-mail címe: info@idbc.hu

Telefonszáma: +36 30 479 8090

Honlap: https://idbc.hu

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó kérdés vagy panasz esetén a honlapunkon (www.idbc.hu) vagy az adatkezelési tájékoztató végén megadott elérhetőségeinken keresztül veheti fel velünk a kapcsolatot.

 

2. Adatvédelmi nyilatkozat: Érintettek köre

Az Adatkezelő az üzleti és munkáltatói tevékenység végzése és előkészítése során az alábbi természetes személyek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli:

 • az üzleti szolgáltatási szerződés megkötéséhez, illetve annak előkészítéséhez az ügyfelet képviselő vagy érdekében eljáró természetes személy
 • foglalkoztatásra irányuló jogviszony előkészítése (toborzás, pályázat)
 • foglalkoztatásra irányuló jogviszony (munkavállaló, alvállalkozó)
 • meglévő vagy lehetséges üzleti kapcsolatot jelentő természetes személyek
 • IDBC székhelyét felkereső személyek
 • honlaplátogatók

 

3. Adatvédelmi nyilatkozat: A kezelt személyes adatok kategóriái

Az Adatkezelő az alábbi kategóriákba tartozó személyes adatokat kezeli az Érintettekről (az adatkezelési célonként kezelt adatcsoportokat az 5. pontban szereplő táblázat tartalmazza):

 • személyazonosításhoz szükséges adatok;
 • személyazonosító okmányok száma és típusa;
 • képzettséget igazoló okmányok száma, típusa, másolata;
 • kapcsolattartási adatok (pl. telefonszám, e-mail cím);
 • szerződéshez kapcsolódó adatok;
 • egyéb, a foglalkoztatáshoz szükséges személyes jellemzőkre vonatkozó adatok (pl. képességek, korábbi tapasztalatok)
 • az Adatkezelőt az Érintett vonatkozásában terhelő kifizetések (költségtérítés, adókötelezettség stb.) teljesítéséhez szükséges adatok;
 • foglalkozásbiztonsági és foglalkozásegészségügyi vizsgálatokra vonatkozó adatok;
 • teljesítményértékeléshez kapcsolódó adatok (pl. munkakör);
 • képmás

 

A tényleges adatfajtákat az alapul szolgáló szerződés, továbbá az üzleti tevékenység, illetve a foglalkoztatásra irányuló jogviszony során keletkezett iratok, nyomtatványok, szerződések, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok, valamint az egyes eljárásokra (pl. költségtérítés) vonatkozó jogszabályok tartalmazzák.

 

4. Adatvédelmi nyilatkozat: A kezelt személyes adatok forrása

Az Adatkezelő  az adatkezelési célok elérése érdekében az Érintett személyes adataihoz a következő forrásokból jut hozzá:

 • Érintett
 • Érintett munkáltatója
 • álláskereső szolgáltatások
 • munkavállalók
 • alvállalkozók
 • nyilvános adatforrások (pl. cégjegyzék)

 

Amennyiben a személyes adatok forrása az Érintett, és az adatkezeléshez a jelen tájékoztatóban szereplő valamely adatkezelési célhoz szükséges személyes adat csak az Érintettől szerezhető be, azonban az Érintett a személyes adat szolgáltatását megtagadja, úgy az Adatkezelő jogosult az általa nyújtott szolgáltatás megtagadására.

 

5. Adatvédelmi nyilatkozat: A személyes adatok kezelésének célja, jogalapja, időtartama

Az Adatkezelő a személyes adatokat  az alábbi táblázatban feltüntetett célokból, jogalapokkal és időtartamban kezeli:

 

Az adatkezelés célja A személyes adatok forrása Az adatkezelés jogalapja  Kezelt adatok köre  Az adatkezelés időtartama Címzettek

 

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek

(igen/nem)

Kötelező-e a személyes adatok megadása jogszabály vagy szerződés alapján (igen/nem)
üzleti szolgáltatási szerződés előkészítése, megkötése az üzleti szolgáltatási szerződés előkészítéséhez, illetve megkötéséhez az ügyfelet képviselő vagy érdekében eljáró természetes személy szerződés név

beosztás

munkahelyi kapcsolattartási adatok

(e-mail cím, telefonszám)

szerződés időtartama

+

8 év

eseti jelleggel, amelyről az érintett előzetesen tájékoztatást kap nem igen
foglalkoztatásra irányuló jogviszony előkészítése (toborzás, pályázat, stb.) érintett

álláskereső szolgáltatásokat nyújtó harmadik felek

érintett hozzájárulása személyazonosító adatok (név, születési hely, idő, anyja neve)

kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, lakcím)

egyéb, a foglalkozta-táshoz szükséges személyes jellemzőkre vonatkozó adatok

(pl. képességek, korábbi tapasztalatok, érdeklődési kör)

érintett hozzájárulásának visszavonásáig eseti jelleggel, amelyről az érintett előzetesen tájékoztatást kap nem nem
foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, fenntartása

(munkavállalók)

érintett szerződés személyazonosító adatok (név, születési hely, idő, anyja neve)

kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, lakcím)

egyéb, a munkaszerződés létesítéséhez, fenntartásához szükséges adatok (pl. végzettség, eü. alkalmasság, pénzügyi jellemzők)

munkajogi igények elévüléséig (munkavállalói jogviszony megszűnését követő 3 év) nincs nem igen
foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése, fenntartása

(alvállalkozók)

érintett szerződés személyazonosító adatok (név, születési hely, idő, anyja neve)

kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, lakcím)

egyéb, a munkaszerződés létesítéséhez, fenntartásához szükséges adatok (pl. pénzügyi jellemzők)

az alvállalkozói szerződésből fakadó igények elévüléséig (az alvállalkozói szerződés megszűnését követő 5 év) eseti jelleggel, amelyről az érintett előzetesen tájékoztatást kap nem igen
Kifizetések (bér, jutta-tások, költségtérítések, stb.) és adóügyintézés érintett

korábbi munkáltató

jogi kötelezettség személyazonosító adatok (név, születési hely, idő, anyja neve)

adóazonosító jel

TAJ szám

kifizetésekhez szükséges adatok

 

munkaügyi iratok (pl.: Tb és járulék adatok): nem selejtezhetők

adóügyi iratok: az adó megállapítá-sához való jog elévüléséig (5 év)

Nemzeti Adó- és Vámhivatal nem igen
foglalkozás-biztonsági és foglalkozás-egészség-ügyi szabályoknak való megfelelés érintett

a foglalkozás-biztonsági vizsgálatokat végző személy

a foglalkozás-egészség-ügyi vizsgálatokat végző személy

jogi kötelezettség személyazonosító adatok

(név, születési hely, idő, anyja neve)

munkakörrel kapcsolatos adatok

foglalkozás-biztonsági és foglalkozás-egészségügyi adatok

az alkalmazandó jogszabályban meghatározott időtartam (munkabaleset bekövetkezésétől számított 3 év) a foglalkozás-biztonsági, illetve foglalkozás-egészségügyi folyamatokba bevont harmadik személy nem igen
munkaerő megszervezése érintett szerződés személyazonosító adatok

elérhetőségi adatok

munkajogi igények elévüléséig (foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnését követő 3 év) nincs nem n/a
meglévő vagy lehetséges üzleti kapcsolatot jelentő természetes személyek érintett

 

jogos érdek név

beosztás

kapcsolattartási adatok (e-mail cím, telefonszám, lakcím)

érintett hozzájárulásának visszavonásáig eseti jelleggel, amelyről az érintett előzetes tájékoztatást kap nem nem
teljesítmény-értékelés érintett jogi kötelezettség a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése során megadott személyes adatok munkajogi igények elévüléséig (foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnését követő 3 év) nincs nem igen
teljesítmény-értékelés üzleti partnerek jogos érdek személyazonosító adatok (név)

munkavégzéssel kapcsolatos adatok (munkakör, határidőkezelés, teljesítmény, stb.)

a következő teljesítmény-értékelés elkészítéséig, de legkésőbb a munkajogi igények elévüléséig (foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnését követő 3 év) nincs nem nem
karrier- és tehetség-menedzsment érintett érintett hozzájárulása a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése során megadott személyes adatok érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában a foglalkoztatásra irányuló szerződésből fakadó igények elévüléséig (foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésétől számított 3 év) a karrier- és tehetségme-nedzsmentbe megbízás alapján bevont harmadik személy nem nem
élet- és testi épség, személyi szabadság védelme, vagyonvédelem, üzleti titok védelme (kamera) székhelyet felkereső természetes személyek (vendégek, stb.)

érintett (pl. munkavállaló)

jogos érdek képmás

székhely felkeresés és távozás ideje

3 munkanap nincs nem n/a
élet- és testi épség, személyi szabadság védelme, vagyonvédelem, üzleti titok védelme (beléptetés) székhelyet felkereső természetes személyek jogos érdek név

személyazonosításra alkalmas igazolvány száma

be- és kilépés időpontja

 

30 nap (az adott hónap utolsó belépési időpontjától számítva) nincs nem n/a
élet- és testi épség, személyi szabadság védelme, vagyonvédelem, üzleti titok védelme (mágneskártya) érintett (pl. munkavállaló) jogos érdek név

beléptetőkártya száma

 munkajogi igények elévüléséig (a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnését követő 3 év) nincs nem n/a
igényérvényesítés érintett jogos érdek személyazonosító adatok

az Adatkezelőnek a munkaviszonnyal vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal kapcsolatban felmerült igényeinek érvényesítéséhez szükséges adatok

munkajogi igények elévüléséig (a foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnésétől számított 3 év) az igényérvénye-sítés folyamatába bevont harmadik személy nem n/a
nem szorosan a munkaviszonyhoz, illetve a munkavégzésre irányuló jogviszonyhoz kapcsolódó adatkezelések érintett érintett hozzájárulása eseti jelleggel, az érintett részére nyújtandó tájékoztatásban meghatározott az adott cél megvalósulásáig vagy az érintett hozzájárulásának visszavonásáig eseti jelleggel, az érintett részére nyújtandó tájékoztatásban meghatározott nem nem
honlaplátogatók érintett érintett hozzájárulása név

e-mail cím

telefonszám

 

érintett hozzájárulásának visszavonásáig nincs nem nem

 

6. Adatvédelmi nyilatkozat: A személyes adatok címzettjei

Az Adatkezelő az Érintettek személyes adatait – a jogszabályban, illetve az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott azon közhatalmi szervek kivételével, akik egyedi ügyben folytatott vizsgálatukhoz igényelnek személyes adatot az Adatkezelőtől – harmadik személyek, szervezetek számára a jogi kötelezettség teljesítése érdekében, továbbá a foglalkoztatásra irányuló jogviszony  keretében esetenként, az Érintett előzetes tájékoztatást követő hozzájárulása alapján továbbítja. Az adattovábbítással kapcsolatos további információkat az 5. pont szerinti táblázat tartalmazza.

 

7. Adatvédelmi nyilatkozat: Az Adatkezelő az alábbi Adatfeldolgozókat veszi igénybe

 1. Kifizetések teljesítése, pénzügyi-elszámolási szolgáltatás nyújtása (E.G.M. Adó-Kontír Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 1116 Budapest, Talpas utca 3)
 2. Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó vállalkozás (Medgyesi és Társai Egészségügyi Betéti Társaság, 1081 Budapest, Alföldi u. 7.)
 3. munkajogi vagy szerződésből fakadó igényérvényesítés (Dr. Tóth Márton, 1094 Budapest, Angyal u. 9.)

 

 

8. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt.

 

9. Adatvédelmi nyilatkozat: Adatbiztonság

Az Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel (hozzáférés-menedzsment, jelszavak használatának szabályozása, tűzfal, stb.) védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a mindenkor hatályos információbiztonsági alapelvek szerint járjon el, s ezt megköveteli a vele foglalkoztatási jogviszonyban állóktól, illetve a szerződéses partnerektől is.

 

10. Adatvédelmi nyilatkozat: Az érintettek jogai

 

Az Érintett hozzáférési joga

Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt:

(a) az adatkezelés céljairól;

(b) a kezelt személyes adatok kategóriáiról;

(c) azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel az Adatkezelő az Érintett személyes adatait közölte vagy közölni fogja;

(d) a személyes adatok tárolásának (kezelésének) tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

(e) az Érintett azon jogára vonatkozó információ, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

(f) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

(g) a nem az Érintett által szolgáltatott adatok tekintetében, a személyes adatok forrására vonatkozó információ.

 

Abban az esetben, ha az Érintett az e pont szerinti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő jogosult a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat felszámítani.

Amennyiben az Érintett jelen pont szerinti hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni.

Az Adatkezelő az Érintettől a kérelem teljesítését megelőzően, a kérelem tartalmának pontosítását, a kérelmezett információk, illetve adatkezelési tevékenységek pontos megjelölését kérheti.

 

A helyesbítéshez való jog

Az Adatkezelő az Érintett kérelmére indokolatlan késedelem nélkül kijavítja vagy kiegészíti az Érintettre vonatkozó pontatlan vagy hiányos adatokat.

Az Adatkezelő az Érintett helyesbítéshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az Érintett az alábbi esetekben jogosult a rá vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését kezdeményezni:

(a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;

(b) az Érintett visszavonja a hozzájárulását, feltéve, hogy az Adatkezelő által megvalósítandó adatkezelésnek nincs más jogalapja;

(c) az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

(d) az Érintett személyes adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte; vagy

(e) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre előírt kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat az Adatkezelőnek törölnie kell.

 

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelő az érintett személyes adatainak törlésére köteles, Adatkezelő minden olyan ésszerű lépést megtesz – ideértve a technikai intézkedések alkalmazását is – amely ahhoz szükséges, hogy a személyes adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik az Érintett személyes adatait azok nyilvánosságra hozatala következtében ismerték meg. Az Adatkezelő a tájékoztatójában arról köteles a többi adatkezelőt értesíteni, hogy az Érintett személyes adataira mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másolatpéldányának törlését az Érintett kérelmezte.

Az Adatkezelő az Érintett törléshez való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

Az Adatkezelő nem köteles a személyes adatok törlésére abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges:

(a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlásához;

(b) a magyar vagy Európai Uniós jogszabály által az Adatkezelőre telepített személyes adatok kezelésére irányuló kötelezettség teljesítéséhez;

(c) közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtásához;

(d) a népegészségügy területét érintő közérdek megvalósításához;

(e) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, feltéve, hogy az Érintett elfeledtetéshez való jogának gyakorlása következtében valószínűsíthetően lehetetlenné vagy komolyan veszélyeztetetté válna az adatkezelés;

(f) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

(a) az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

(b) az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

(c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

(d) az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés a fentiek szerint korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő az Érintett korlátozásához való jogának érvényesítésére irányuló kérelmének teljesítését követően haladéktalanul tájékoztatja azon személyeket, akikkel az Érintett személyes adatait közölte, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

Az Érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelő a szerződéses jogalapon kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban bocsássa rendelkezésre.

Amennyiben az egyébként technikailag megvalósítható, az Adatkezelő az Érintett kérésére a személyes adatokat közvetlenül egy másik, az Érintett kérelmében megjelölt adatkezelő részére továbbítja. A jelen pont szerinti adathordozhatósághoz való jog nem teremt kötelezettséget arra vonatkozóan, hogy az adatkezelők egymással műszakilag kompatibilis adatkezelő rendszereket vezessenek be vagy tartsanak fenn.

Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait, vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni.

 

Jogorvoslati jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok szerinti jogait megsértették, jogában áll az Adatkezelőhöz (IDBC Talent Trader Kft., 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., vagy az info@idbc.hu e-mail címen, vagy a +36304798090 telefonszámon) fordulni a probléma rendezése érdekében. Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelővel nem sikerült megnyugtató megoldást találni, jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu;

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c;

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.;

Telefon: +36-1-391-1400;

Fax: +36-1-391-1410;

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert indíthat az Adatkezelő ellen.

A per az Érintett választása szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek).

 

Az Érintettnek továbbá jogában áll a panasznak az Érintett nevében történő benyújtásával, bíróság előtti eljárás lefolytatásával, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet a magyar jognak megfelelően hoztak létre, és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.

 

11. Adatvédelmi nyilatkozat: Egyéb rendelkezések

 

Az Adatkezelő tájékoztatja az Érintettet, hogy abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek bizonyítottan nem áll módjában az Érintettet azonosítani, az Adatkezelő az Érintett kérelmének teljesítését megtagadhatja.

 

* * *

 

Jelen adatkezelési tájékoztató 2018.10.29-től visszavonásig hatályos.

A tájékoztatót az Adatkezelő bármikor módosíthatja oly módon, hogy ésszerű idő álljon rendelkezésre a jogkövetkezményekkel járó változásra történő felkészülésre.

Az Adatkezelő a Tájékoztató módosulásáról az idbc.hu weboldalon közzétett tájékoztatóval értesíti az Érintetteket.